Bir taşınmazın üzerinde ipotek hakkının kurulması için, öncelikle alacaklı ile taşınmaz maliki arasında, malikin taşınmazını muayyen bir alacağın teminatı olarak gösterme taahhüdünü içeren bir sözleşmeye gerek vardır. Bu sözleşmenin tapu sicil müdürü huzurunda yani, resmi senet şeklinde düzenlenmesi şarttır.

Bu bir “geçerlilik şartıdır.” Ancak konut yapanlara ihracatçılara, turizm tesisi yapanlarla işletmecilerine, sanayicilere, esnaf ve sanatkarlara, bankalarca veya kamu kurum ve kuruluşları ile (OYAK dahil) konuları ile ilgili olarak açılacak krediler için resmi senet düzenlenmesi zorunlu değildir. Taraflar arasındaki borç sözleşmesi yevmiyeye alınarak ipoteğin tescili yapılır. Tarımsal kredilerde de aynı usule uyulmaktadır. İpoteğin, noterde tesis edilmesi mümkün değildir.

Tescil için taşınmaz malikinin tescil istemi (rıza) ve geçerli bir hukuki sebebin varlığı aranır. Hukuki sebep burada, bir rehin sözleşmesi, mahkeme kararı, kanun hükmü ya da bir ölüme bağlı tasarruf olabilir. İpotek, alacağı güvence altına aldığı için ayrıca bağımsız bir temel ilişkisinin yani geçerli bir alacağın bulunması gerekmektedir. Bunun sonucu, geçersiz bir alacak için kurulacak ipoteğin de geçersiz olmasıdır.

Resmi senette, ipoteğin unsurları olarak, süre, rehin miktarı, derecesi, sırası, alacaklının adı ve soyadı, baba adı, tüzel kişinin unvanı, faiz oranı yer almalıdır. Faiz oranı için faizsiz, süresiz ya da fekki bildirilinceye kadar şeklinde bir belirtme yapılması zorunludur.

İzmir de boşanma avukatı sağlanır.

İzmir avukatları yargıtayın Ankarada bulunması nedeniyle sık sık Ankaradaki iyi boşanma,ceza,icra ve bilişim avukatlarına başvururlar. İzmirde de işinde iyi ve uzman bir çok avukat bulunur. Ancak davanızı açmadan önce tecrübeli bir avukat bulmanız çok çok önemlidir. Özellikle bilişim ve boşanma avukatlığı özel hukuk alanları olduğu için bu konularda açacağınız bir davada tecrübeli avukatlarla çalışmanız sizin için iyi olacaktır.