avukat

Ölüme Bağlı tasarruf yoluyla çocuğun saklı payı ana ve babanın yönetimi dışında bırakabilir. Miras bırakan yönetimi bir üçüncü kişiye bırakmışsa tasarrufunda bu kişinin belli zamanlarda sulh hakimine hesap vermesini öngörebilir. Ölüme bağlı tasarruflarda çocuğun saklı payı onun serbest mallarından kılınabilir. yani saklı payı ana ve baba yönetmez. Onlar üzerinde tasarrufta bulunamaz. Çocuk ayırt etme gücüne sahipse bu saklı pay üzerinde tasarrufta
Özel hukukta bir kural emredici değilse herhangi bir özel hukuk yaptırımı yoktur. Yani bu kural yaptırımla karşılanmaksızın ihlal edilebilir. Örneğin yasal mal rejiminin yasal eşler arasında yürürlükte olan edinilmiş mallara katılımı olduğunu belirten hüküm emredici değildir. Eşler başka bir mal rejimi kabul edebilir. Bundan dolayı yaptırımla karşılaşılmaz. Soru= Mal varlığı ilkesi eşler arasındaki eşitlik ilkesine aykırımıdır? Hayır , aykırı değildir.
Yasa koyucunun bilerek ve isteyerek bıraktığı boşluklardır. Düzenlemede yasa koyucu tarafından bilinçli olarak boşluk bırakılmıştır. Yasa koyucu adil bir çözüm bulunabilmesi için çözümü uygulamaya ve bilime bırakmıştır. Boşluğu doldurma yetkisi hakime bırakılmıştır. Yasa koyucu hukuki meselelerde çözüm öngörmüştür. Ama çözümün somut olaya doğrudan uygulanması mümkün değildir. Soyut kural somut bir olaya aynen uygulandığında somut olay adeletine
Mk-16 da yok ama sınırlı ehliyetsizler yönetim hakları denilen hakları da geçerli olarak kullanabilirler. Örneğin sınırlı ehliyetsizler ayırt etme gücüne sahip olduklarındangeçerli olarak mümessil olabilirler. Babasını temsilen hukuki işlem yapabilir, ayrıca tüzel kişilerde organ olup olmayacakları tartışılır. Sınırlı ehliyetsizlerin yasal temsilcilerinin rızası ile hem taahhüt hem de tasarruf işlemleridir. Bu kuralın bazı ayrıkları vardır. Yasal işlemlerde
Yasal danışmanlık öteden beri pek anlaşılmayan bir kurumdur. Kanunda yasal danışmanlığa ilişkin çok az hüküm vardır. Yasal danışmanın ne olup olmadığı mevcut düzenlemeden pek anlaşılamaz. Bazı yanıltıcı ibareleer vardır. Örneğin yasal danışmanın görüşünün alınacağından söz edilir. Buradan lafzi olarak yasal danışmanın fikri sorulacak , ama dediği yapılmayacak gibi birşey anlaşılmamalıdır.üBurada görüşten rıza anlaşılmalıdır. İzmir
Ergin kişi , reşit kişidir. Rüşt belirli bir olgunlık düzeyinin ifade eder. Fiil ehliyetinin vazgeçilmez koşullarından biridir. Çünkü yaşamda gereken olgunluğa ulaşan kişi fiil ehliyetine sahiptir. Ergenlik 3 açıdan belirlenebilir; 1) Belirli yaşın doldurulması, 2) Kazai rüşt ile kazanılır. Kazai rüşt MK nın 12. maddesinde düzenlenmiştir. Onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir. Bu yasa hükmüne göre
Bu konuda hukukumuzda herhangi bir yaş sınırı yoktur. Bir küçük yerine göre ayırt etme gücüne sahip olabilir ya da olmayabilir. Örneğin 8 yaşındaki bir çocuk kendisine verilen harçlıkla bakkaldan birşey alabilir. Ama bisiklet alımı için sözleşme yapacak ayırt etme gücüne sahip değildir. Not: Ayırt etme gücü olaydan olaya değişir. Ayırt etme gücü uygulamada önem taşır. Bir hukuki işlemin geçerliliği ya da geçersizliliği ayırt etme gücüne bağlıdır.
Rehin hakkıdır. Taşınmaz rehini söz konusu olduğunda buna ipotek denir. Kefil hiçbir zaman borcu ödemeyi üstlenmez. Borç ödenmediği takdirde kefil devreye girer. teminat süreleri dolmadan gaip çıkagelse ve miras teslim edilen kişiler mirası tamamen bitirmişse gaip güvenceleri ileri sürerek mirası alabilir.Eğer mirasçıya bir taşınmaz miras kalmışsa onu alamaz. Ama bedelini alır. Gaip güvence süresi dolduktan sonra çıkıp gelse mirasını geri alır. Ancak güvence
Doğum ve ölüm nüfus sicilindeki kayıtlarla ispat olunur. Nüfus sicilinde bir kayıt yoksa veya bulunan kaydın doğru olmadığı anlaşılırsa gerçek durum her türlü kanıtla ispat edilebilir. Doğum ve ölümü bildirme yükümlülğü vardır. Yeni yasa metninde süreler açıkca belirtilmemiş olup ilgili yasalara yollama yapılmıştır. Her ilgili doğum ve ölümü bildirmekle yükümlüdür. doğum ve ölüm hususunda nüfus sicili , nüfus kütüğü özel ispat aracı mahiyetindedir.
1926 MK da cinsiyete bağlı ayrımcılık yapan düzenlemeler yasadan çıkarılmıştır. Türkiye cinsiyete dayalı düzenlemeri yasaklayıcı uluslararası sözleşmeyi imzalamış ve yürürlülüğe koymuştur. Ancak yine de bazı düzenlemeler varlığını sürdürüyor. Örneğin kadının kocasının soyadını kullanması ile ilgili kanun. Bu kanundaki sözleşmeler yasa hükmündedir. Onlara özel bir kurum tahsis edilmiştir. Cinsiyete bağlı ayrımcılığı Avrupa insan hakları
İzmir avukatları yargıtayın Ankarada bulunması nedeniyle sık sık Ankaradaki iyi boşanma,ceza,icra ve bilişim avukatlarına başvururlar. İzmirde de işinde iyi ve uzman bir çok avukat bulunur. Ancak davanızı açmadan önce tecrübeli bir avukat bulmanız çok çok önemlidir. Özellikle bilişim ve boşanma avukatlığı özel hukuk alanları olduğu için bu konularda açacağınız bir davada tecrübeli avukatlarla çalışmanız sizin için iyi olacaktır.